زینب امیدی، نویسنده در تشریفات مجالس و خدمات مجالس و تشریفات عروسی پازل