زینب امیدی، نویسنده در تشریفات مجالس و خدمات مجالس پازل