کاملترین تعبیر خواب ازدواج و عروسی | تشریفات مجالس و خدمات مجالس پازل

نوشته شده توسط: تشریفات مجالس پازل
3 سال قبل
4158 بازدید
0

عروسی و ازدواج بی شک آرزوی هر دختر و پسر مجرد و جوان است.فکر کردن به این مساله در برهه اقتصادی حال حاضر کشورمان ممکن است باعث دید خواب عروسی شود!با تشریفات مجالس پازل همراه باشید.

به همین دلیل تعبیر خواب مراسم ازدواج هم دارای اهمیتی خاص است که با توجه به نوع تحقق ازدواج دارای معنایی خاص است. مثلا تعبیر خواب ازدواج با ازدواج کردن دیگران در خواب دارای تعبیر متفاوتی است.

 

به عنوان مثال اگر خواب ازدواج دختر مجرد را دیده باشید می توانید به دیدگاه امام صادق و حضرت یوسف و… در این خصوص مراجعه کنید و خواب خود را تعبیر کنید. تشریفات مجالس پازل در این مقاله برای شما درباره تعبیر خواب ازدواج مطالب جالبی را گردآوری کرده است.

 

تعبیرهای کلی از تعبیر خواب ازدواج کردن

جابر مغربی در این باره می‌گوید :

اگر زنی در خواب ببیند که عروس شده و او را به خانۀ شوهر میبرند، یـعـنـی عمر او به پایان رسیده است و از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).
ابراهیم کرمانی درمورد تعبیر خواب ازدواج می‌گوید : اگر در خواب ببینی جشن عروسی با چنگ و نی می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.

اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت تو می‌باشد.

ابن سیرین معتقد است : اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد.

اگر ببینی ازدواج کرده‌ای، ولی زنت را ندیدی و اسمش را ندانستی و نشناختی که چه کسی است، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.

کرمانی نیز می‌گوید: احتمال دارد از دنیا بروی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند : شخصی را به هلاکت می‌رسانی (تعبیرهای مختلف). همچنین :اگر کسی ببیند زنش شوهر کرده و شوهرش را به خانه برده است، یعنی شوهرش مال و اموال فراوانی به دست می‌آورد.

تعبیر خواب ازدواج به روایت امام جعفر صادق

امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب ازدواج می فرماید:
زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.
اول: بزرگی و مقام،
دوم: زیادتی مال،
سوم: سرحالی وآسایش،
چهارم: خرمی و شادی.

تعبیر خواب ازدواج با زن

دیدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی.

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود.

تعبیر خواب ازدواج زن شوهردار

ابراهیم کرمانی درمورد تعبیر خواب ازدواج زن شوهردار میگوید :

اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال. اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر آور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

تعبیر خواب ازدواج با زن مرده

ابن سیرین درمورد تعبیر خواب ازدواج با زن مرده میگوید : اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

تعبیر خواب عروس شدن دختر

آنلی بیتون می‌گوید : اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.
اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند نشانه آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

تعبیر خواب عقد کردن دختر

جابر مغربی درباره تعبیر خواب عقد کردن دختر میگوید : اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

تعبیر خواب ازدواج و عروسی

نظرلوک اویتنهاو درمورد تعبیر خواب ازدواج و عروسی :

ازدواج کردن : سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد

دیدن شوهر : امیدهای واهی

ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

در یک ازدواج شرکت می‌کنید : منفعت‌های بزرگ مالی

خواب اردواج : ایام خوش در پیش است.

 

ازدواج با افراد کشور دیگر

آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب ازدواج با افراد کشور های دیگر می‌گوید : اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می‌کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.

تعبیر خواب ازدواج دیگران

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

ازدواج یکی از اعضاء فامیل: خصومت در خانواده

یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود

ازدواج خواهرتان: خطر بزرگ

ازدواج یک برادر: پول

ازدواج یک دختر باکره: احترام

ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.

ازدواج دخترتان: ثروت

در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست میاورید.

 

نظر آنلی بیتون درباره تعبیر خواب ازدواج با دیگران:

دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌ هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.

اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.

اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.

اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.

 

دیگر منابع برای تعبیر خواب ازدواج

محمد بن سیرین درمورد تعبیر خواب ازدواج می گوید : اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.

اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.

اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود.

اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود.

اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد.

0
برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.